Angeline Mette

BOOMDESKUNDIGE

VISUAL TREE ASSESSMENT

Als gerechtelijk deskundige voer ik boomonderzoeken en boomveiligheidscontroles uit volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Ik hanteer hierbij de door Prof. Dr. Claus Mattheck ontwikkelde VTA-methode.

OP 14 NOVEMBER '24 EEN NIEUW SEMINAR IN KASTEEL VAALSBROEK
WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Angeline MetteLector VTA, Prof. Dr. Claus Mattheck

Als gecertificeerd boomdeskundige wordt ik veel geraadpleegd inzake boomkwesties door verschillende overheden, rechtbanken, advocatenkantoren, bedrijven en particulieren in Nederland, Duitsland en België.

Ik combineer mijn uitgebreide kennis van bomen, heesters en struiken, heggen en hagen en beplanting, ervaring met boomtaxaties en veiligheidscontroles met de scholing van Prof. Dr. Claus Mattheck.

In 2018 heb ik de Lector licentie van Prof. Dr. Claus Mattheck ontvangen en presenteer als enige in Nederland het originele seminar van Prof. Dr. Claus Mattheck, verbonden aan de KIT (Universiteit van Karlsruhe Karlsruher Institut für Technologie)

BOMEN ZIJN VAN LEVENSBELANG

BOOMBELANG

Het belang van bomen in onze samenleving wordt vaak onderkend. Bomen zetten CO² om in zuurstof. Ze vangen fijnstof af en veraangenamen ons leefklimaat. Bovendien zijn bomen natuurelementen. Maar bomen zijn levende wezens. Ze kunnen het geweldig naar hun zin hebben maar er ook beroerd aan toe zijn en dit laatste zonder dat dit voor de leek echt duidelijk is. In dit geval kan een boom een gevaar vormen voor zijn omgeving. Elke boomeigenaar heeft de wettelijke zorgplicht zijn boom te onderhouden en zo alle risico’s tot een minimum te beperken.

Als u wilt weten hoe vitaal en stabiel uw boom is en welke beheermaatregelen er eventueel nodig zijn, ook dan bent u bij Groenvisie Mette aan het juiste adres. Zowel voor een boomveiligheidscontrole (VTA) als voor een Nader Technisch Onderzoek (NTO) kunt u bij ons terecht.

BOOMBELEID

Overheid en semi-overheid hebben een specifiek beleidsplan opgesteld met betrekking tot hun bomen. Als situaties wijzigen (aanleg wegen, renovatie en nieuwbouw woningen enz.) en waarbij bomen in het geding zijn kan een bomeneffectanalyse (BEA) worden opgesteld met als doel duidelijkheid te verkrijgen inzake het onomkeerbare effect welke de voorgenomen wijzigingen tot mogelijk gevolg kunnen hebben op de te behouden bomen. Kunnen de bomen behouden blijven en welke voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken. Hoe is hun wortelgesteldheid, hun stabiliteit en wat is hun verwachte levensduur? Groenvisie Mette adviseert gemeenten vakkundig door het opstellen van een bomeneffectanalyse (BEA) om zo de groenomgeving zo goed mogelijk te behouden.

BOOMVEILIGHEID

Eigenaren van bomen hebben de wettelijke plicht om voor hun bomen te ‘zorgen’. Schade die aan derden wordt veroorzaakt door een boom kan worden verhaald bij de eigenaar als hij heeft nagelaten de noodzakelijke beheersmaatregelen te laten uitvoeren. Twijfelt u aan de conditie van uw boom, dan twijfel niet langer en ga te rade bij ons. Zowel een boomveiligheidscontrole (VTA) als een Nader Technisch Onderzoek (NTO) zijn mogelijk. Wij voeren voor u een risicoanalyse uit en stellen hiervoor een bijbehorend onderhoudsplan op. Wij voeren al jarenlang veiligheidsinspecties uit van de bomenbestanden voor gemeenten, zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

Weltertuijnstraat 42
6419 CT Heerlen
Telefoon: 045 - 4009290